Mới sáng sớm đã bị anh hàng xóm cho ăn chuối khủng