Nữ y tá tranh thủ thổi kèn cho bác sĩ trong ca trực